Hyundai


H350 L2H2 (2,95 m x 1,90)

H350 L3H2 (3,70 m x 1,90)

Katalog 2020